Hónap: 2020 január

Genezis 9. – Az új emberi társadalom alapjai

Mózes első könyvének kilencedik fejezetében Isten szövetséget köt az özönvizet túlélő nyolc emberrel. Noé családja fogja újra benépesíteni a Földet, de ez egy hatalmas felelősség: amilyen kultúrát, vezetést és erkölcsöt hagynak az utódaikra, az meg fogja határozni a bolygónk jövőjét. Itt megtudhatjuk, hogy melyek azok az instrukciók, amivel Isten ellátja őket az új életükben.

1 Azután Isten megáldotta Nóét és fiait, és azt mondta nekik: Szaporodjatok és sokasodjatok, és töltsétek be a földet1.
2 Féljen és rettegjen tőletek minden földi állat és minden égi madár. Mindazt, ami nyüzsög a földön, és a tenger minden halát is a kezetekbe adom.
3 Minden mozgó állat, amelyik él, legyen nektek táplálékul, amint a zöld füvet is nektek adom.

Ahogy Ádámnál és Évánál is már előkerült, Isten egyszerre áldja meg Noét és ad neki parancsot – tulajdonképpen egy paranccsal áldja meg az ősatyát. Isten áldása mindig a szabad utat jelenti az ember számára, hogy amit meg kell tennie, az valóban sikerülni fog. Noé és fiainak feladata tehát „dolgozni” a bolygónk benépesítésén, míg Isten azt ígéri, hogy ebben a projektben nem gördülnek majd akadályok eléjük. Ha ma rátekintünk Földünk majdnem 8 milliárdos lakosságára, akkor láthatjuk, hogy Isten projektje igen sikeresnek mondható. Manapság viszont a bolygónk magas népessége aggodalommal tölti el az embereket, mert sokan úgy gondolják, hogy a környezetszennyezés és mindenféle globális probléma forrása a Föld túlnépesedése. A Szentírás azonban az emberiség problémáját nem abban látja, hogy mennyien vagyunk, hanem, hogy milyen a szívünk és belső motivációnk – ez az, ami igazán tönkretesz mindent.

Azt is láthatjuk, hogy Isten úgy döntött, hogy az emberiség és az állatvilág kapcsolatát megváltoztatja a korábbi állapothoz képest. Az első emberpártól kezdve egészen az özönvízig az állatok kedves „társteremtményekként” voltak jelen az emberek körül. Az állatoknak nem kellett félniük az embertől, hiszen Isten nem engedte nekik, hogy megegyék az állatokat. Divatos szóval élve úgy is fogalmazhatunk, hogy az özönvíz előtt az ember vegán volt, vagy maximum vegetáriánus, ha feltételezzük, hogy az állatok háziasítása a tejük és tojásuk felhasználásával megtörtént. Ettől a pillanattól kezdve viszont bizonyos állatok az ember vadászati célpontjaivá váltak, és Isten a félelmet és rettegést tette az állatokba, amikor embert látnak, az ő védelmükre.

4 De a húst az éltető vérrel együtt ne egyétek meg!
5 A ti véreteket is, amelyben az életetek van, számonkérem. Minden élőlénytől számonkérem azt, az ember testvérétől is az ember életét.
6 Aki embervért ont, annak vére ember által ontassék ki; mert Isten a maga képére teremtette az embert.
7 Ti pedig szaporodjatok, sokasodjatok, és megsokasodva népesítsétek be a földet.

Az állatok megölése és elfogyasztása kiemelt jelentőséggel bír Isten további terveire nézve. Ahogy az előző részekben már láttuk, az özönvíz nem oldotta meg az ember bukott állapotának problémáját. Isten viszont nem adta fel azt a célt, hogy végül lehetőséget adjon az emberiségnek a teljes helyreállásra. A megváltás nagy tervében pedig a vérnek, mint az állatok és az ember életét közvetlenül befolyásoló testnedvnek, hatalmas szerepet adott Isten. Ezért mondja Noénak, hogy ha meg is eszik az állatokat, megölve őket a vérüket soha ne fogyasszák el. Az állatok, és az ember vére Isten számára szent, ugyanis azt az életet jelképezi a fizikai világunkban, amit egyedül Istennek van hatalma adni minden élőlénynek. Azzal, hogy Noé és később Izrael fiai nem ehettek vért, az életadó és teremtő Istent tisztelték.

A vérnek a második, és talán még fontosabb jelentősége, ami a Szentíráson végigvonul, hogy „vérontás nélkül nincs bűnbocsánat” (Zsid 9,22b). Isten később Mózesen keresztül elrendeli, hogy az emberek a bűneikért állatáldozatokat mutassanak be, vagyis csak akkor nyerhetnek bűnbocsánatot, ha Isten jelenlétében meghal egy állat és a vére az oltárra kerül. Ezzel Isten az ellene való lázadás, a bűn súlyát mutatta meg Izrael népének. De még nem kell ennyire szaladnunk.

Azt viszont fontos látnunk, hogy Isten egy szövetséget köt az emberiséggel, aminek célja az özönvíz előtti káosz és anarchia állapotának elkerülése. Miközben Noé utódai benépesítik a Földet, az emberek többé nincsenek a saját lelkiismeretükkel „szabadon hagyva”. Isten elrendeli, hogy ha valaki megöl egy másik embert, akkor őt is meg kell ölni. Ez pedig nem más, mint a társadalmi, vagy mondhatjuk úgy is, hogy állami igazságszolgáltatás intézményének felállítása. Ezután a népek és nemzetek felelősségévé vált, hogy az Isten és emberek ellen elkövetett erkölcsi vétkeket a bűn ártó következményeivel arányosan büntessék meg. Később a „szemet szemért, fogat fogért” ókori törvénykezési elv is innen ered. Mindennek a célja pedig Isten tervében az, hogy a bukott emberiséget az Ő kegyelméből megmenti a saját, megzabolázatlan önző döntéseinek következményeitől. A történelemben pedig láthatjuk, hogy habár nincsen tökéletes állam és igazságszolgáltatás – hiszen ezt is bűnös emberek tartják fenn – mégis a büntetéstől való félelem visszafogja a társadalmakat, hogy teljesen káoszba, erőszakba és összeomlásba sodródjanak. Ebből a Noéval kötött szövetségből fakad az a tény is, hogy az újszövetségi hívők számára fontos volt, hogy a mindenkori fennálló államapparátussal szemben ne lázadjanak, hanem engedelmeskedjenek neki jó állampolgárként addig, amíg őket magukat nem akarja az állam Isten elleni lázadásra kényszeríteni. Pál apostol szerint az aktuális államhatalom Isten eszköze a bűnös emberek közötti rend fenntartására, ezért a hívő embernek is el kell fogadnia ezt a rendet, nem pedig lázadnia ellene (Róma 13,1-5). A továbbiakban arról olvashatunk, hogy Isten ezt a szövetséget mindaddig fenntartja, míg a Föld a jelenlegi állapotában létezni fog.

8 Azután ezt mondta Isten Nóénak és fiainak:
9 Én pedig, íme, szövetséget szerzek veletek és utódaitokkal
10 és minden veletek élő állattal: madárral, állattal, minden mezei vaddal; mindennel, ami a bárkából kijött, minden földön élő állattal.
11 Szövetséget kötök veletek, hogy ezután soha nem vész el özönvíz miatt egy test sem; sosem lesz többé özönvíz a föld elvesztésére.
12 Majd ezt mondta Isten: Ez a jele a szövetségnek, amelyet örök időkre szerzek köztem és köztetek és minden élő állat között, amely veletek van:
13 Ívemet a felhőkbe helyezem, és ez lesz a jele a szövetségnek közöttem és a föld között.
14 Amikor felhővel borítom be a földet, meglátszik az ív a felhőben,
15 és megemlékezem szövetségemről, amely köztem és köztetek és minden testből való élő lény között van, és nem lesz többé a víz özönvízzé minden test elvesztésére.
16 Azért tehát legyen az ív a felhőben, hogy lássam azt, és megemlékezzem az örökkévaló szövetségről Isten és minden testben élő lény között, amely a földön van.
17 Akkor ezt mondta Isten Nóénak: Ez annak a szövetségnek a jele, amelyet szereztem közöttem és minden test között, mely a földön van.

Érdekes olvasni azt, hogy a szivárvány, mint fizikai-meteorológiai jelenség hogyan válik Isten szövetségének szimbólumává. A Szentírásból nem lehet tudni pontosan, hogy az özönvízig láthattak-e szivárványt az emberek a Földön. Az biztos, hogy Ádám és Éva édenkerti bukásáig biztos nem volt eső, utána viszont nincs információ arról, hogy volt-e. Ami viszont biztos, hogy Isten sokszor fizikai dolgokat használ fel arra, hogy emlékezzünk az Ő ígéreteire. Jelen esetben arra, hogy többé nem pusztítja el a Földet özönvízzel.

18 Nóé fiai pedig, akik a bárkából kijöttek, ezek voltak: Sém, Hám és Jáfet. Hám pedig Kánaán atyja.
19 Ezek hárman Nóé fiai, és tőlük népesedett be az egész föld.
20 Nóé pedig földművelő lett, és szőlőt ültetett.
21 És amikor ivott a borból, megrészegedett, és mezítelenül volt a sátra közepén.
22 Hám pedig, Kánaán ősatyja meglátta az atyja mezítelenségét, és hírül adta kint levő két testvérének.
23 Akkor Sém és Jáfet ruhát ragadtak, vállukra vetették, és háttal közelítvén takarták be atyjuk mezítelenségét. Így arccal hátra meg sem látták atyjuk mezítelenségét.
24 Amikor Nóé felserkent mámorából, és megtudta, amit kisebbik fia cselekedett vele,
25 azt mondta: Átkozott Kánaán! Szolgák szolgája legyen testvérei között!
26 Azután ezt mondta: Áldott az Úr Sém Istene, legyen Kánaán az ő szolgája!
27 Terjessze ki Isten Jáfetet, lakozzék Sém sátraiban, és legyen szolgája Kánaán!
28 Nóé pedig az özönvíz után még háromszázötven esztendeig élt.
29 Egész életének ideje kilencszázötven esztendő volt; és azután meghalt.

Noé haláláig már nem születtek új gyermekek: Sém, Hám és Jáfet családjaira várt a Föld benépesítése. Az itt leírt történet első látásra több kérdést felvet. Ha Noé ismerte a borkészítés módját, akkor miért nem számolt az alkohol hatásaival? Itt láthatjuk a bibliai történelem első részeg emberét. Lehetséges, hogy Noé találta fel a bort, amikor megkóstolta az elraktározott és közben megerjedt szőlőlét? Mit csinált Noé meztelenül a sátra közepén? Hol volt ekkor a felesége? Miért a fiainak kellett kisegíteni őt a mámorából? A Biblia nem ad egyértelmű választ a kérdésre. Ami biztos, hogy Hám – aki valószínűleg a legfiatalabb volt a testvérei között – meglátta az apját részegen és meztelenül, és ahelyett, hogy ezt a szégyenteljes állapotot megszüntette volna, a két testvérének elmesélte, hogy ők is nézzék meg. A két testvér viszont átélte a helyzet szégyenét, és ahelyett, hogy szórakoztak volna édesapjuk nyomorult helyzetén, betakarták, és segítettek megszüntetni ezt a szégyenteljes állapotot.

Noé reakciója is érdekes ebben a történetben. Azt mindenképpen értjük, hogy mérges volt Hámra, amikor megtudta, hogyan viselkedett vele szemben. Mégis Hám legkisebb fiát, Kánaánt átkozza meg – vagy legalábbis prófétikus módon felfedi a jövőjét, ami átkozott lesz Isten szemében. Tudjuk, hogy ezt az Istentől jövő ihletett beszámolót az a Mózes írta le, aki számára küldetés volt, hogy Izrael népével a mai Palesztina területén élő kánaáni népeket kiirtsa a bűneik sokasága miatt Isten ítéleteként. Itt tehát lehet áthallás, hogy a Mózes korabeli nép tudja, hogy Isten már régóta látta Kánaán utódainak – és nem Hám összes utódjának – istentelenségét. Hiszen már ősatyjuk is milyen ember volt! Érdekes itt még látni, hogy azért is lehet, hogy Noé nem Hámot átkozta meg, mert Isten őt és testvéreit már megáldotta, hogy szaporodjanak és sokasodjanak. Sajnos a történelemben voltak olyan időszakok, amelyben ezekre a bibliai próféciákra helytelenül hivatkozva sémita és jáfetita rasszba tartozó emberek úgy gondolták, hogy Isten számára kedves, ha Hám leszármazottait, az afrikai embereket rabszolgaságba taszítják. Az Ószövetség üzenete viszont itt világos: kizárólag Hám egy leszármazottja válik átkozottá, és ez Kánaán. Az ő utódai pedig közel-keleti népek voltak, és nem afrikaiak.

Ezekkel az üzenetekkel, szövetségekkel, áldásokkal és átkokkal indul útjára az özönvíz utáni új emberi társadalom. A következő részekben pedig megtudhatjuk, hogy Isten az Ő megváltó tervét hogyan kezdi el szép lassan kibontakoztatni a történelem színpadán.

1 A bejegyzésben szereplő összes igevers forrása: Újonnan revideált Károli-Biblia. Copyright © 2011 Veritas Kiadó.

Tovább
Genezis 8. – Egy új világ kezdete

Mózes első könyvének nyolcadik fejezetében az özönvíz lassan lecsillapodik, majd annyira elapad, hogy Noé újra kiléphet a bárkából családjával, és az állatsereggel együtt, hogy birtokba vegyék újra a bolygót, amit Isten számukra tisztított meg. Ez egy új kor kezdete Isten tervében, ahol nem csak az ellene lázadó, és immár teljesen elfajzott földi társadalom lett elpusztítva, hanem maga az Éden kertje is eltűnik, többet nem említi a Szentírás, hogy a bolygónkon meg lehetne azt találni.

1 Isten pedig megemlékezett Nóéról és minden vadról és állatról, amely vele volt a bárkában. Szelet bocsátott a földre és a víz megapadt1.
2 Bezárultak a mélység forrásai és az ég csatornái, és megszűnt az eső az égből.
3 És visszahúzódott az ár a földről, folyton apadva, és százötven nap múlva megfogyatkozott a víz.

Habár Noénak az állatok etetésén túl kizárólag az volt a feladata az „özönvíz műveletben”, hogy várakozzon Isten további utasításaira, ez nem lehetett felemelő időszak főhősünk számára. Várakozni általában unalmas dolog, főleg egy olyan időszakban, amikor nem élhetjük a hétköznapi életünket valami miatt (pl. kórházi kényszerpihenő, álláskeresős időszak… stb.), és nem tudjuk biztosan, hogy mikor fog igazán elkezdődni az új életünk.

A Biblia több helyen úgy vezeti be Isten aktív beavatkozását népe életébe, hogy Ő „megemlékezett” valakiről, vagy akár az egész népéről. Isten itt megemlékezik Noéról, később majd megemlékezik Izraelről, akik Egyiptomban sínylődnek. Ez a héber kifejezés itt nem azt jelenti, hogy Isten elfelejtette volna Noét, aztán véletlen eszébe jutott, hogy most már jó lenne elintézni a „bárka ügyet” is. Sokkal inkább arra utal, hogy az Örökkévaló a vele szövetségben élő embernek ígéreteket tesz, és mindig eljön az a történelmi pillanat, amikor beváltja az ígéretét. Noénak nem csak azt ígérte meg, hogy eljön az özönvíz, hanem azt is, hogy az özönvíz után hősünk családjával új életet kezdhet. Amikor pedig Noé megérezte, hogy a bárka mozgásának iránya emelkedésből süllyedésbe vált, átélte, hogy itt a pont, amikor Isten újra megteszi, amit mond.

Az özönvíz története Isten hűségének és megbízhatóságának története is. És ez csak az ilyen típusú beszámolók kezdete Isten népének történetében. Isten később számtalan esetben, sokszor évtizedekkel vagy évszázadokkal előre megmondja népének, hogy mit fog cselekedni majd, és amikor eljön az idő közbelép, és megteszi amit ígért. Izrael népének tett legdrágább ígérete az volt, hogy eljön a Dávid trónján ülő felkent király, és teljesen új perspektívát hoz majd Isten és az emberek közötti kapcsolatban – ez történt 2000 évvel ezelőtt a Názáreti Jézus szolgálatában. A Bibliában Isten minden jövőre vonatkozó ígérete, aminek már eljött az ígért történelmi ideje, beteljesült: aki nem hiszi olvasson utána! És még ma is vannak be nem teljesült ígéretek, például az, hogy „új eget és új földet várunk, az Ő ígérete szerint, amelyben igazság lakozik.” (2Pét 3,13) Ezen a keresztény reménységen ma sokan hasonlóan röhögnek, mint ahogy Noé idejében tették, amíg el nem jött az özönvíz. De ha a Bibliát olvasod, megérted, hogy az egyik biztos pont az Úrnál, hogy betartja az ígéreteit. De ne szaladjunk ennyire előre, inkább olvassuk el, hogyan jutott el Noé a bárkából való kiszállásig.

4 A bárka a hetedik hónapban, a hónap tizenhetedik napján megfeneklett az Ararát hegyén.
5 A víz pedig a tizedik hónapig folyton apadt. A tizedik hónap első napján meglátszottak a hegyek csúcsai.
6 Negyven nap múlva Nóé kinyitotta a bárka ablakát, amelyet csinált,
7 és kibocsátotta a hollót, és az el-elrepült meg vissza-visszaszállt, míg a víz a földről föl nem száradt.
8 Kibocsátotta a galambot is, hogy meglássa, vajon elfogyott-e a víz a föld színéről.
9 De a galamb nem talált nyugvóhelyet a lábának, és visszatért hozzá a bárkába, mert víz volt az egész föld színén. Ő pedig kinyújtotta a kezét, megfogta, és bevette magához a bárkába.
10 Még másik hét napig várakozott, és ismét kibocsátotta a galambot a bárkából.
11 Este megjött hozzá a galamb, és íme: leszakított olajfalevél volt a csőrében. Ebből tudta meg Nóé, hogy elapadt a víz a földön.
12 Még hét napig várakozott, kibocsátotta a galambot, és az többé nem tért vissza hozzá.
13 A hatszázegyedik esztendőben, az első hónap első napján felszáradt a víz a földről. Ekkor Nóé felnyitotta a bárka fedelét, és látta, hogy íme, megszikkadt a föld színe.

A bárka egy ponton megakadt, ami a szöveg szerint nem volt más, mint a mai Ararát-hegység egyik hegyén, vagyis valahol a mai Törökország és Örményország határvidékén. Ezután még három hónapnak kellett eltelnie, hogy a hegyek csúcsai elkezdjenek látszani – de az élhető, termékeny völgyek még víz alatt voltak. Noé azonban egy idő után kíváncsivá vált, és két madarat is kiengedett repülni a bárkából, hátha viselkedésükből következtethet arra, hogy újra élhető-e a Föld. A holló nem volt e legjobb indikátor, hiszen dögevő állat is, ezért miközben összevissza repkedett a bárka környékén, könnyen táplálékhoz juthatott a víz felszínén úszó elpusztult élőlények testéből. A másodjára kiküldött madár, a galamb azonban növényekkel, magokkal táplálkozik, ezért sokkal jobb „vízszintmérőnek” bizonyult Noé kezében. Amikor már a galamb sem tér vissza, egészen bizonyossá válik, hogy egyre több az élhető szárazföld a bárka körül. Az egy évig tartó „kényszerutazásnak” pedig lassan vége szakad.

14 A második hónapban pedig, a hónap huszonhetedik napjára megszáradt a föld.
15 Ekkor így szólt Isten Nóéhoz:
16 Menj ki a bárkából a feleségeddel, fiaiddal és fiaid feleségeivel együtt,
17 és minden élőlényt, amely veled van, minden madarat és állatot meg minden földön csúszó-mászó állatot vigyél ki magaddal, hogy nyüzsögjenek a földön, szaporodjanak és sokasodjanak.
18 Kiment azért Nóé a fiaival, a feleségével és fiainak feleségeivel együtt.
19 Minden állat, minden csúszó-mászó, minden madár, minden, ami mozog a földön kijött a bárkából az ő neme szerint.

Noé egy hívő, Istent kereső ember hírében állt és biztosak lehetünk abban, hogy számára fontos volt az, hogy az Örökkévaló mit akar mondani az életével kapcsolatban. De miután saját szemeivel látta és élte át, hogy a Teremtő az erejének teljes súlyával ítéletben részesíti a bolygó teljes élővilágát, és megtörténik a hihetetlen: minden és mindenki elpusztul körülötte – itt az istenfélelem egészséges érzése az életében új dimenziókba jutott. Mi keresztények sokszor nagyon lazán kezeljük ezt a kérdést, hiszen az Istent Atyánknak, mennyi Apukánknak szólíthatjuk – sőt Jézus azt mondja rólunk, tanítványokról, hogy a barátai vagyunk. És ez így igaz. Isten nagyon személyes és közeli akar lenni, ahogy vele kapcsolatban vagyunk. Az Úr nem szeretné, hogy a benne hívők rettegjenek tőle, de azt újra és újra be kell látnunk, hogy az Isten nem a „sarki fűszeres”, vagy a velünk egy szinten lévő emberi haverunk, hanem a világmindenség teljhatalmú Teremtője és Igaz Bírója, aki mindig is sokkal hatalmasabb lesz nálunk, és ez így van jól. Noét ez az egészséges istenfélelem arra vezette, hogy akármennyire is tisztának látszott a terep a bárka elhagyására, mégis megvárta azt a pontot, amikor az Úr szólt, hogy most már mehet.

20 Nóé oltárt épített az Úrnak, és vett minden tiszta állatból és minden tiszta madárból, és égőáldozattal áldozott az oltáron.
21 Amikor az Úr megérezte a kedves illatot, ezt mondta szívében: Nem átkozom meg többé a földet az ember miatt, jóllehet az ember szívének gondolata ifjúságától fogva gonosz. Nem vesztem el többé az összes élőlényt, amint most cselekedtem.
22 Ezután, amíg csak föld lesz, nem szűnik meg a vetés és az aratás, a hideg és a meleg, a nyár és a tél, a nappal és az éjszaka.

A fejezet végén Isten rátekint Noéra, aki a megmenekülése iránt érzett háláját kifejezve áldozatokat mutatott be a Teremtő, és immár Megmentő Istenének. És ekkor az Örökkévalótól egy nagyon megindító vallomást hallhatunk az új világ jövőjével kapcsolatban. Isten világosan látja, hogy az őstársadalom elpusztításával az ember mély, belső problémája nem oldódott meg. Minden ember a születésétől fogva teli van gonosz gondolatokkal és vágyakkal (is), melyek miatt Ádám, és immár Noé leszármazottai nem képesek a teremtés eredeti rendje szerint valódi, áldott Istennel való engedelmes közösségre. A lázadás csírája ott növekszik minden ember szívében, mégis Isten úgy dönt, hogy többet nem fogja természeti katasztrófával kiirtani a Föld összes lakosát. Míg a bolygónk a Teremtő által kiszabott ideig működik, addig az emberi társadalmat engedi élni rajta ilyen hatalmas ítéletek nélkül. De miért döntött így Isten?

Hiszem azt, hogy meglátott valami nagyon értékeset Noéban. Noé tudta jól, hogy a saját életét jól megvizsgálva ő sem bűntelen, hanem hasonlóan a többiekhez teli van gonosz gondolatokkal és vágyakkal. Lehet a bárkában való utazása során végig azon gondolkodott, hogy miért pont engem mentett meg Isten, hiszen nem vagyok sokkal jobb náluk. Mégis ahogy átélte Isten megmentő jóindulatát, hála tört ki a szívéből, és az áldozatok bemutatásával elismerte, hogy nem érdemelte meg, hogy túlélje az özönvizet, de a legnagyobb kincsnek tartja, hogy Isten mégis megtette ezt vele.

Isten ebbe az új világba küldte el később a Fiát, Jézus Krisztust, hogy haljon meg az emberekért. Mert tudta, hogy mindig lesznek olyanok a történelem során, akik hajlandóak lesznek elismerni tehetetlen voltukat a saját gonoszságaikkal szemben, és kérni Isten megmentő kegyelmét, hogy húzza ki életüket ebből az állapotból. Sok ember azt gondolja, hogy a nagyon jó, erős jellemű és igen erkölcsös emberek válnak keresztényekké. De a bibliai valóság éppen ennek ellenkezőjét mutatja: akik átélik kilátástalan emberi gyengeségüket és Istenhez fordulnak bűnbocsánatért és megváltásért, azokat Isten menti meg saját maguktól. És ennek hosszú éveken-évtizedeken által érlelt, és az Úrral való kapcsolatból fakadó eredménye lesz az erkölcsös és szilárd jellem. Ne tévesszük össze az okot és az okozatot!

1 A bejegyzésben szereplő összes igevers forrása: Újonnan revideált Károli-Biblia. Copyright © 2011 Veritas Kiadó.

Tovább