Genezis 26. – Izsák növekedésének kínjai
2020. október 16. BibliaBlog Nincs hozzászólás

Mózes első könyvének huszonhatodik részében Izsák azokat a hatalmas ígéreteket, amelyeket Ábrahám kapott, megkapja személyesen Istentől. A fejezetben megláthatjuk azt is, hogy bizonyos félelmek apáról fiúra szállhatnak, és Izsák hasonló hibát követ el, mint anno Ábrahám a feleségével kapcsolatban.

1 Majd éhínség támadt az országban, az első éhség után, amely Ábrahám idejében volt. Elment azért Izsák Gerárba Abímelekhez, a filiszteusok királyához.[1]
2 Mert megjelent neki az Úr, és azt mondta: Ne menj le Egyiptomba! Lakjál azon a földön, amelyet én mondok neked.
3 Maradj ezen a földön, és én veled leszek, és megáldalak. Mert neked és utódaidnak adom mindezt a földet, hogy megtartsam az esküt, amellyel megesküdtem atyádnak, Ábrahámnak.
4 Megsokasítom magzatodat, mint az ég csillagait, és magzatodnak adom mindezt a földet, és utódaidban áldást nyer a föld minden nemzetsége,
5 mivel hallgatott Ábrahám a szavamra: megtartotta a megtartandókat, parancsolataimat, rendeléseimet és törvényeimet.

Ahogy közel egy évszázaddal ezelőtt Ábrahám Gerárba ment lakni, úgy most egy éhínség miatt Izsák ugyanerre kényszerült. Ezen a nem pontosan behatárolható területen az „Abímelek” kifejezés inkább köznév, és az uralkodó dinasztia aktuális tagját jelölte – így természetes, hogy Ábrahám egy korábbi Abímelekkel találkozott, és az itt olvasott gerári király nem ugyanaz a személy.

Az éhínség miatt Izsák Egyiptomba is mehetett volna, ahová korábban édesapja elment, de mielőtt erre juthatott volna megjelenik neki az Úr. Érdekes látni a Teremtés könyvében, hogy csak és kizárólag Ábrahám, Izsák és Jákob esetében olvassuk ezt a kifejezést, hogy „megjelent neki Jahve”. Isten üzenete pedig arról szól, hogy ne menjen Egyiptomba, inkább várja meg azt, hogy Isten Kánaán területén fog rá gondot viselni. Sőt, rengeteg utóda lesz majd Izsáknak, akik ezen a földön fognak lakni majd.

Érdekes lehetett az ígéret második nemzedékének lenni. Isten mindig az Ábrahámmal kötött szövetségre hivatkozik, és azt erősíti meg, hogy ezek még Izsák életében is mind érvényben vannak. Izsák hite és Istennel való közössége inspiráló lehet korunk keresztényei számára, hiszem mi is egy olyan szövetség részesei vagyunk, amelyet Isten korábbi nemzedékekkel ezelőtt kötött meg ott a golgotai kereszten. Jézus jelenléte, megváltásának gyümölcsei azonban ma 2020-ban is ugyanolyan érvényesek és valóságosak, ahogyan az első századi apostolok idején történtek.

6 Izsák pedig Gerárban lakott.
7 Mikor annak a helynek lakosai a felesége felől kérdezősködtek, azt mondta: a húgom ő. Mert félt azt mondani: a feleségem; azt gondolván: nehogy megöljenek engem e hely lakói Rebekáért, mivel ő szép arcú.
8 Egy idő múlva Abímelek, a filiszteusok királya kitekintett az ablakon, és látta Izsákot, amint Rebekával, a feleségével enyeleg.
9 Odakiáltott Abímelek Izsáknak: Íme, bizony, a feleséged ő! Hogyan mondhattad hát: a húgom? Izsák ezt felelte: Mert azt gondoltam, még meg kell halnom miatta.
10 Abímelek erre ezt mondta: Miért művelted ezt velünk? Kevésen múlt, hogy valaki a nép közül nem tette magáévá a feleségedet, és ezzel bűnt hoztál volna ránk.
11 Ezt parancsolta azért Abímelek mind az egész népnek: Aki ezt az embert vagy feleségét illeti, bizonnyal meg kell halnia!
12 És vetett Izsák azon a földön, és termett neki százannyija abban az esztendőben, mert megáldotta őt az Úr.
13 És gyarapodott ez az ember, és egyre gazdagodott, míg végül igen tehetőssé lett.
14 Volt neki számos apró és nagyobb jószága és sok cselédje, és ezért irigykedtek rá a filiszteusok.
15 És mindazokat a kutakat, melyeket atyja szolgái Ábrahámnak, az ő atyjának idejében ástak, a filiszteusok teleszórták földdel, és eltömték.
16 Majd ezt mondta Abímelek Izsáknak: Menj el közülünk, mert sokkal hatalmasabbá lettél nálunk.
17 Elment azért onnan Izsák, Gerár-völgyében vonta fel sátrait, és ott lakott.
18 Majd ismét kiásta Izsák a kutakat, amelyeket atyjának, Ábrahámnak idejében ástak, és amelyeket Ábrahám holta után betömtek a filiszteusok. Azokkal a nevekkel nevezte azokat, amelyeket atyja adott nekik.
19 Izsák szolgái pedig ástak egyszer a völgyben, és ott élő víz forrására akadtak.
20 A gerári pásztorok pedig vitatkoztak Izsák pásztoraival: Miénk a víz! Ezért nevezte azt a kutat Észeknek, mivelhogy civakodtak érte.
21 Más kutat is ástak, és azon is vitatkoztak, azért azt Szitnának nevezte el.
22 Majd továbbvonult onnan, és egy újabb kutat ásott, amely miatt nem vesztek össze. Ezért azt Rehóbótnak nevezte, és azt mondta: Immár tágas helyet szerzett nekünk az Úr, és szaporodhatunk e földön.

Egyes teológusok úgy gondolják, hogy Izsák itt leírt tette csak az irodalmi forma miatt került bele itt a leírásba, mások pedig amellett szeretnének lándzsát törni, hogy Ábrahám esete Sárával volt az eredeti történet, de ennek több változata ismétlésként, és hibaként maradt fent. Véleményem szerint Mózes nagyon jól látta, hogy Ábrahám kétszer és Izsák pedig egyszer mondta egy idegen helyen a feleségéről, hogy a húga. Izsák tévedését a szentíró direkt, a Szentlélek ihletésére nem hagyta ki a Teremtés könyvéből. Ez a tévedés taníthat minket arra, hogy bizony az apák félelmeit és szorongásait a gyermekek is átvehetik vagy éppen megörökölhetik, és ezzel kezdeniük kell valamit. Ne feledjük, mindhárom történetből az derül ki, hogy az idegen uralkodó megfeddi az ősatyákat tettükért, és felhívja a figyelmet, hogy konkrétan istentelen paráznaságba kergethették volna a feleségüket, ha ez nem derül ki. Ebben viszont újra és újra megláthatjuk Isten féltő szeretetét is, hiszen nem hagyta az Úr sem Ábrahámot, sem Izsákot a saját hibájuk miatt végzetes kárt szenvedni.

Miután rendeződött a kapcsolat Abímelek és Izsák között, Isten ígérete szerint különleges módon megáldotta az ősatyát. A nagy éhezés közepette – vagy éppen utána – hatalmas termése és rengeteg állata lett Izsáknak. Olyannyira jól ment neki az „üzlet”, hogy egy idő után Abímelek elküldi Gerárból őt, mert túl hatalmasnak és befolyásosnak látja Izsák háza népét.

Izsák pedig további lakhelyet keres magának az Ígéret Földjén, békésen arrébb költözik és addig keresi a helyét, amíg végül már a gerári pásztorok sem zaklatják tulajdonjogi kérdésekkel. Nagyon érdekez, hogy Rehobót területén már biztonságban érzi magát Izsák, és úgy gondolja, hogy itt fog annyira elszaporodni a családja, hogy végül a teljes föld majd az övék lesz. Mi már tudjuk, hogy ez a folyamat egy több száz éves „egyiptomi fogság” után fog jönni, de Izsák egyszerűen csak elfogadja Isten ígéretét az áldásokkal és a szaporodással kapcsolatban.

23 Onnan pedig fölment Beérsebába.
24 Azon az éjszakán megjelent neki az Úr, és ezt mondta: Én vagyok Ábrahámnak, atyádnak Istene. Ne félj, mert veled vagyok, és megáldalak, és megsokasítom utódaidat Ábrahámért, az én szolgámért.
25 Oltárt épített azért ott, segítségül hívta az Úr nevét, és fölvonta ott a sátrát. Izsák szolgái pedig kutat ástak ott.
26 Abímelek pedig elment hozzá Gerárból barátjával, Ahuzzattal és Pikóllal, a hadvezérével.
27 Izsák ezt mondta nekik: Miért jöttetek hozzám, hiszen gyűlöltök engem, és elűztetek magatok közül?
28 Ők pedig azt felelték: Látván láttuk, hogy az Úr van veled, és mondtuk: legyen esküvés közöttünk, köztünk és teközötted, kössünk veled szövetséget,
29 hogy nem illetsz minket semmi gonosszal, amint mi sem bántottunk téged, és amint csak jót cselekedtünk veled, és békességgel bocsátottunk el magunktól. Te már az Úr áldott embere vagy.
30 Akkor megvendégelte őket, és ettek és ittak.
31 Reggel, mikor fölkeltek, megesküdtek egymásnak, majd elbocsátotta őket Izsák, és elmentek tőle békességgel.
32 Ugyanaznap eljöttek Izsák szolgái, és hírt hoztak neki a kút felől, melyet ástak, ezt mondván: Vizet találtunk!
33 És elnevezte azt Sibának, ezért Beérseba annak a városnak a neve mind e mai napig.

Végül eljut Izsák Beérsebába, ami egy nagyon fontos település az ősatyák életében. Ábrahám itt épített oltárt az Úrnak, és itt imádta az Örökkévaló Istent (1Móz 21,33). Ahogy korábban Ábrahámhoz, most Izsákhoz szól Isten egy éjjeli látomásban és hatalmas földi áldásokat ígér neki. És végül valóban Izsák családja akkora „tényező lesz” abban a térségben, hogy a Gerár királya is szövetséget akar kötni vele, nehogy megtámadja az országát.

Fontos látnunk, ahogy Ábrahám, Izsák és Jákob életét olvassuk, hogy Isten áldása a sokasodásra és anyagi gyarapodásra, nem egy általános, minden hívőre adott kijelentés. Istennek volt egy terve az ősatyákkal, hogy később majd egy közel kétmillió főből álló nép legyen, és egy olyan országot alapítsanak Kánaán földjén, ahol megmutatkozhat Isten dicsősége az egész világ számára. Ehhez a projekthez kellettek az anyagi javak, és a családok növekedése. Isten azonban az Újszövetség idején már más projekten dolgozik: az embereket be akarja hívni az Ő királyi uralma alá, megbocsátva a bűneiket és örök életet ajándékozva nekik. Ehhez a küldetéshez nem minden embernek van szüksége olyan szintű anyagi és termékenységi gyarapodásra, mint a bibliai ősatyáknak – de Izsák történetéből bátoríthat az minket, hogy ha Isten útján járunk, és az Ő akaratában akarjuk az életünket élni, akkor ehhez minden számunkra szükséges dolgot meg fog adni nekünk.

34 Mikor Ézsau negyvenesztendős volt, feleségül vette Juditot, a hettita Beéri leányát és Boszmatot, a hettita Élón leányát.
35 És ezek megkeserítették Izsák és Rebeka lelkét.

A fejezet Ézsau házasságával záródik. A két feleség abban a korban nem volt annyira különleges dolog, de a szentíró felhívja a figyelmet arra, hogy ezek a lányok abból a „hettita” népből valók voltak, akiket Isten később majd a bűneik miatt nem tűr meg Izrael területén. Nem tudjuk, hogy Izsák és Rebeka mennyire támogatta ezt a házasságot, de az biztos, hogy hosszú távon a kulturális és hitbeli különbségek nagyon erősen kijöttek ebben a kapcsolatban. Itt is láthatjuk Ézsau szívét, aki biztosan ismerte apja történetét, ahogy Rebekát megtalálták, hogy ne kánaáni népek lányait vegye el. Úgy tűnik, hogy számára nem csak az elsőszülöttség nem volt érték, hanem Isten effajta tiltása sem nyomott sokat a latba, amikor döntött. Ebből pedig még nem kevés családi kálvária lesz a következő fejezetekben.


[1] A bejegyzésben szereplő összes igevers forrása: Újonnan revideált Károli-Biblia. Copyright © 2011 Veritas Kiadó.

Baji Péter

Baji Péter (1988–) ifjúsági lelkipásztor,
bibliai tudományok (BA) - Logos Hungary Keresztény Főiskola
PhD földtudományok, társadalomföldrajz - ELTE Földtudományi Doktori Iskola
Baji Péter

Latest posts by Baji Péter (see all)

Megosztás:

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük