Címke: Ábrahám

Genezis 13. – A szükséges elválás

Mózes első könyvének tizenharmadik fejezete Ábrahám, és unokaöccse Lót viszonyáról szól, melynek végkifejlete a két család útjának elválása lesz. Isten korábbi ígéretei alapján láthatjuk, hogy Ábrahám elhívása nem csak a szülőföldjének, hanem a háza népének elhagyása is volt, azért, hogy az utódaiból Isten egy új népet hívjon életre. Mózes korában már világos volt, hogy Lót utódaiból egy Izraeltől teljesen különböző nép lett, de ez a szeparáció a rokonságon belül Ábrahám döntésével kezdődött. Isten az ősatyával kapcsolatos akarata csak úgy valósulhat meg, ha Lót egy kicsit „távolabb megy”, vagyis már nem számít Ábrahámmal egy háztartásban lévő embernek. Ahogy pedig látni fogjuk, ez egy nagyon gyakorlati probléma megoldására született döntés eredménye lesz.

1 Abrám feljött Egyiptomból a déli tartományba, feleségével és mindenével együtt, és Lót is vele jött1.
2 Abrámnak pedig sok jószága, ezüstje és aranya volt.
3 Egyik helyről a másikra ment dél felől egészen Bételig, oda, ahol először volt a sátra, Bétel és Aj között;
4 annak az oltárnak a helyéig, melyet ott korábban készített. És segítségül hívta Abrám az ÚR nevét.

Főhősünk az előző fejezetben csúfos szégyent vallott az Istennek való engedelmességében, és a férj szerepében is. A saját félelme vezérelte Egyiptomba, és most szomorú tapasztalatokkal és mindemellett anyagi gyarapodással tér vissza Kánaán földjére. Az ősatya először a Negev sivatag területéré érkezik, majd egyre északabbra vándorol, és eljut Kánaán középső részéig Bétel – az Örökkévaló tiszteletének későbbi izraeli központja – közelébe, ahol már korábban saját maga épített oltárt az Úr tiszteletére.

Ábrahámnak ez a tette valószínűleg bűnbánatból fakadt. Tudta, hogy azt az utat, amire maga Isten helyezte, elhagyta, de élt benne a remény, hogy újra „fel tudja venni a fonalat” az Úr követésében. Ehhez a legjobb mód pedig az volt, hogy visszatérjen arra a helyre, ahol még Isten szólt hozzá, és ő maga is még az Úr útján járt. Ábrahám példájából itt azt is megláthatjuk, hogy az Istenben bízó emberek is időnként elveszíthetik a fókuszt az életükben, letérhetnek a saját félelmeik és bizonytalanságaik miatt a „keskeny útról” – ettől annyira életszerű a Biblia hőseinek élete. Azonban az is nagyon reményteljes, hogy vissza lehet térni az útra, hiszen Abrám a kihűlt oltárát újra izzásba tudta hozni, és visszatért az Úrral való közösség melegsége az életébe.

5 Lótnak is, aki Abrámmal járt, voltak juhai, ökrei és sátrai,
6 és nem bírta eltartani őket az a föld, hogy együtt lakjanak. Mivel sok jószáguk volt, nem lakhattak együtt.
7 Viszálykodás is támadt Abrám jószágainak és Lót jószágainak a pásztorai között. Akkor még a kánaániak és a perizziek is ott laktak azon a földön.
8 Abrám ezt mondta Lótnak: Ne legyen viszály köztem és közted, se az én pásztoraim és a te pásztoraid között, hiszen testvérek vagyunk.
9 Hát nincs előtted az egész föld? Kérlek, válj el tőlem. Ha te balra tartasz, én jobbra megyek, ha te jobbra mész én balra térek.
10 Fölemelte ezért Lót a szemét, és látta, hogy a Jordán egész melléke bővizű föld. Mert mielőtt elpusztította volna az ÚR Sodomát és Gomorát, egészen Cóarig olyan volt az, mint az ÚR kertje, mint Egyiptom földje.
11 Lót tehát a Jordán egész mellékét választotta magának, és elköltözött kelet felé. Így hát elváltak egymástól.
12 Abrám Kánaán földjén telepedett le, Lót pedig a Jordán melléki városokban és Sodomáig sátorozott.
13 Sodoma lakosai pedig nagyon gonoszak és bűnösök voltak az ÚR előtt.

A Kánaán földjére visszatéréssel úgy tűnik nem sikerült helyreállítani a két család megélhetésének gondjait, ami miatt nemrég Egyiptomba menekültek. Kánaán földjén más népek is éltek, akik leterhelték az erőforrásokat (pl. kutak és legelők az állatoknak), és úgy látszik, hogy Lót és Abrám túl nagy állatállománnyal rendelkezett ahhoz, hogy azon az egy területen közösen tudjanak megélni. A vita az erőforrásokon azonban nem a két családfő között, hanem inkább a szolgáik között folytak a mezőn. Mivel Abrám tudta jól, hogy Isten ígérete szerint majd gyermekei születnek, és bővülni fog a család, Lótot nem gondolta lehetséges örökösének. Eljött az idő, amikor unokaöccse már felnőtt családfő és meg kell keresnie a saját területét az ég alatt.

Abrám, mint rangidős családfő kezdeményezte a konfliktusok feloldását Lóttal. Az ajánlata pedig igen nagyvonalú volt: Lót választhatott, hogy melyik területet szeretné „belakni” a saját nyájával, és Abrám ehhez alkalmazkodva az ellenkező irányba indult. Ez a döntés a bibliai hit egy gyönyörű és létfontosságú aspektusát mutatja be: Isten hűségét a saját ígéreteihez. A Lóttal való tárgyalás eredménye az is lehetett volna, hogy a fiatal rokon elsősorban Kánaán területén szeretne élni, és Abrámot kijjebb szorítja az ígéret földjéről. Abrám azonban bízott Istenben, ezért Lót bárhogy dönt is, ha az Örökkévaló végül az ő utódainak akarja adni Kánaánt, akkor ebben Őt senki nem állíthatja meg. Hívőként gyakran elkövetjük azt a hibát, hogy olyan dolgokért küzdünk teljes erőbedobással, amit igazából Isten már nekünk ígért, és csak várnunk kellene a beteljesülésre. Érdemes ezért tanulnunk az ősatya bölcs és türelmes hitéből.

Lót területválasztásáról itt érdemes szót ejteni. A Sodoma és Gomora városának környékét úgy írja le itt a Szentírás, mint egy igen virágzó gazdaságú terület – amin természetesen nem lepődhetünk meg, hiszen a Jordán folyó völgyében volt, és a termékeny folyóvölgyek az ókorban általában kiemelten prosperáló gazdaságú területek voltak. A Mózes korabeli olvasó azonban tudta erről a környékről, hogy már nem ilyen, sőt elpusztult városok nyomai vannak a környéken. A későbbi fejezetekben majd megtudjuk pontosan mi történt ezekkel a helyekkel, de egy dolgot fontos kiemelni: az itt lakók igen gonoszok és bűnösök voltak az Úr szemében. Azt a jelenséget, amit itt láthatunk a bibliai teológia az „általános kegyelem” kifejezéssel illeti. Ez annyit jelent, hogy az édenkerti események óta bukott ember ugyan a bűnei miatt Isten ítélete alatt van, és szüksége van Isten speciális kegyelmére (a megváltásra), hogy helyreálljon az élete, mégis a földi munkálkodásában ettől függetlenül lehet sikeres. A Nap ugyanúgy kisüt rá, az ő földjére is esik az eső és bolygónk erőforrásaiból Isten kegyelméből minden ellene lázadó ember is ugyanúgy részesül. Így lehetséges, hogy a Lót által oly gazdagnak és virágzónak látott területen olyan emberek élnek, akik sikeresek ugyan, de Isten szemszögéből kirívóan erkölcstelenek. Lótnak ezzel a döntésével még később meggyűlik a baja, de ne szaladjunk előre történetünkben.

14 Az ÚR pedig azt mondta Abrámnak, miután Lót elvált tőle: Emeld fel a szemedet, és tekints arról a helyről, ahol vagy, északra, délre, keletre és nyugatra.
15 Mert az egész földet, amelyet látsz, neked és utódaidnak adom örökre.
16 Olyanná teszem magodat, mint a föld pora: hogy ha valaki megszámlálhatja a föld porát, a te utódaid is megszámlálhatók lesznek.
17 Kelj fel, járd be ezt az országot hosszában és széltében, mert neked adom.
18 Fölszedte azért Abrám a sátrát, elment, és letelepedett Mamré tölgyesében, Hebrón vidékén, és oltárt épített ott az ÚRnak.

A fejezet utolsó része mintha egyfajta felszabadulásként csendülne fel. Isten meglátogatja Abrámot, aki végre már egyedül van, és ott jár azon az úton, ahol vár a következő lépésre Isten tervében. Isten lépése pedig itt és most az ígéret megerősítése: Abrámnak abban a tudatban kell bejárnia Kánaán földjét, hogy ez végső soron majd az ő családjának tulajdona lesz. Annak a rengeteg utódnak, amit Isten akar adni az ősatya számára kell is ez a nagy terület, mégis érdekes látni, hogy itt még Abrám nem igazán láthatta hogyan fog beteljesülni mindez az ígéret, hiszen sem tulajdonjoga nem volt még Kánaánban, sem gyermeke. Az ősatya itt újra Istenbe veti a bizalmát, és hűségesen folytatja vándorútját az ígért földön, és nem tesz más, mint éli az életét, és vár Istenre. Mai türelmetlen, instant világunkban jó hallani ezt az üzenetet is: Isten sokszor azért várat meg minket, mert a türelmes várakozás egyszerűen pozitív irányba formálja a jellemünket.

1 A bejegyzésben szereplő összes igevers forrása: Újonnan revideált Károli-Biblia. Copyright © 2011 Veritas Kiadó.

Tovább
Genezis 12. – Ábrahám korai évei

Mózes első könyvének tizenkettedik fejezetétől kezdve az emberiség egyetemes történelme „lelassul”, és a Szentírás egy kiemelkedően fontos családra kezd fókuszálni. Ábrahám családjának történetét a Krisztus előtti második évezred legelejére datálhatjuk. A következő fejezetekben egyrészt megláthatjuk, hogyan vált néppé Izrael egyetlen egy nagy család kiválasztása nyomán. Mindeközben pedig rengeteget érthetünk meg Isten globális megváltó tervéről, és arról is, hogy személyesen hogyan közeledik egy-egy emberhez. Kezdjük is el!

1 Ezt mondta az ÚR Abrámnak: Menj el földedről, rokonságod közül és atyád házából arra a földre, amelyet én mutatok neked1.
2 Nagy nemzetté teszlek és megáldalak, felmagasztalom nevedet, és áldás leszel.
3 Megáldom azokat, akik téged áldanak, és megátkozom azt, aki téged átkoz. Megáldatik benned a föld minden nemzetsége.

Mózes már az elejétől kezdve úgy beszél Abrámról, – Ábrahámnak ugyanis ez volt az eredeti neve – mint akinek jó kapcsolata van az Örökkévaló Istennel. A fejezet első mondata kétségtelenül az ősatya nagy elhívása, de több mint valószínű, hogy nem ekkor találkozik először Istennel. Lehetséges, hogy Táré, az édesapja mesélt arról az álomról, hogy Jahve majd elviszi őket Kánaán földjére, és most az apja halála után Abrámnak kell átvennie a „stafétabotot” az Úrral való kommunikációban. Ez nem lenne meglepő, hiszen Mózes a későbbiekben leírja, hogyan történik ez meg majd Izsákkal, Ábrahám fiával és Jákobbal az unokájával. Abban az ókori keleti kultúrában a családfő halála után a legidősebb fiú vált a nagycsalád tekintélyes vezetőjévé, így Isten is a tervének nagy vízióját ebben a korszakban, amikor még Izrael család és nem nemzet, nekik adja.

A Bibliában Ábrahám az Istenbe vetett hit ősi nagy példája. Ennek a hitnek a megnyilvánulását pedig már itt megláthatjuk. Ábrahám már nagyon régóta él Mezopotámiában, mondhatni nem „pályakezdő”, aki keresi az útját. Mégis Isten arra kéri, hogy a már megszokott környezetét és otthonát ennyi év után hagyja el, mert nagy terve van vele. Ábrahámnak itt döntenie kell: vagy éli tovább kényelmes életét apja örökségében, vagy hallgat az Örökkévaló Istenre, és ezzel a „járt utat járatlanra cseréli”. A mai napig hívő emberek generációi tapasztalnak meg hasonlót, amikor Isten egy szövetségre hívja őket, és ezzel a korábbi életük sok szempontból teljesen megváltozik. Ehhez a változáshoz azonban bizalom kell: el kell hinni, hogy bár nem látjuk mi lesz ezután, Istennek azonban jó terve van és végig is fog vezetni azon, mert Ő hűséges.

Isten már itt a kezdetekkor jó pár felfoghatatlannak tűnő ígéretet tesz Abrámnak. „Nagy nemzetté teszlek”, úgy, hogy a feleséged jelenleg meddő. „Nagy neved lesz és áldás leszel”, úgy, hogy jelenleg nem sok emberre vagy hatással a saját családodon kívül. Megvédelek téged minden ellenségedtől: aki veled van áldást nyer, aki ellened támad az Úr személyesen átkozza meg. És végül a legnagyobb ígéret: „egy olyan terv részese vagy, amin keresztül az egész föld minden kirajzott nemzete áldást nyer majd.” Ő még nem tudja, de mi már tisztán látjuk a történelemből: Ábrahámnak végig kellett járnia az útját Istennel, hogy egyszer majd eljöjjön Izraelbe a Messiás, Jézus Krisztus az egész világ üdvözítője. Ma már nem kérdés, hogy mindenki ismeri Ábrahám nevét, hiszen mind a zsidóság, mint a belőle kinövő kereszténység világhírű hitté vált.

4 Elment Abrám, ahogy az ÚR mondta neki, és Lót is elment vele. Abrám pedig hetvenöt esztendős volt, mikor kiment Háránból.
5 Fogta Abrám a feleségét, Szárajt, Lótot, testvére fiát és minden szerzeményüket, amelyet szereztek, és a cselédeket, akikre Háránban tettek szert, és elindultak, hogy Kánaán földjére menjenek. El is jutottak Kánaán földjére.
6 Átment Abrám a földön egészen Sikem vidékéig, Móré tölgyeséig. Akkor Kánaániak voltak azon a földön.
7 Az ÚR megjelent Abrámnak, és ezt mondta neki: A te utódaidnak adom ezt a földet. És Abrám oltárt épített ott az Úrnak, aki megjelent neki.
8 Onnan azután a hegyvidék felé ment, Bételtől keletre, és felütötte sátrát. Bétel volt nyugatra, Aj pedig keletre; és ott oltárt épített az Úrnak, és segítségül hívta az ÚR nevét.
9 Majd tovább költözött Abrám, folyton dél felé húzódva.

Abrám nem csak az Istenbe vetett általános hit, hanem a hiteles cselekvő hit példája is. A világtörténelem során mind a zsidóságon, mind a kereszténységen belül sokan mondták magukról, hogy ők hisznek Istenben. Elhinni azt, hogy a Teremtő Isten létezik egy dolog, engedelmeskedni annak, amit kér tőlünk már sokkal nehezebb. Az ősatya nem csak oltárt épített Istennek, és ezzel hirdette az Örökkévaló dicsőségét, hanem amikor a súlyos döntéseket meg kellett hoznia Istenért, akkor ő kész volt ezekre a döntésekre. Hetvenöt évesen – ami az ő akkori egészségi állapotához képest nagyjából a mai középkorú embert jeleníti meg – eldöntötte, hogy minden egzisztenciáját felpakolja és elindul az ismeretlen felé csak azért, mert Isten kéri tőle.

Erre az utazásra Abrámot elkísérte Lót is, aki az unokaöccse volt. Lót édesapja már halott ekkor, így valószínű, hogy Abrám egyfajta pót-apa szerepet töltött be az életében. Így viszont közelről láthatott arról példát, milyen egy hiteles, Istennel járó ember. Ez a hit később Lót számára is követendő példa lett.

Régi bibliai igazság, hogy Isten mindent tud, és az időn kívül áll, vagyis a múltunkat, jelenünket és jövőnket tökéletesen ismeri. Mégis gyakran látjuk azt Isten embereinek az életében, hogy az Örökkévaló nem mondja el előre részletesen, hogy mi fog történni a jövőnkben, hanem csak mindig egy következő engedelmességi lépésre hív. Abrám, mikor már megérkezett Kánaán földjére és letelepedett ott, akkor jelent meg neki Isten újra, és megismételte ígéretét, miszerint az az egész föld majd az utódainak adatik. Mivel pedig mást nem mondott az Örökkévaló, Abrám egyszerűen csak élte a hétköznapi életét az ígéret földjén, vándorló pásztorként bejárva azt. Ezzel kapcsolatban itt fontos megjegyezni, hogy mi hívők természetes módon vágyunk arra, hogy Isten lehetőleg napi rendszerességgel jelentse ki magát olyan erővel, hogy az a teljes életünket megváltoztassa. Abrám életében viszont láthatjuk, hogy az Urat hűségesen követő hétköznapok túlnyomó többségben voltak Isten nagy, mérföldkő szerű kinyilatkoztató megjelenéseivel szemben.

10 Azonban éhség lett az országban, és Abrám lement Egyiptomba, hogy ott tartózkodjék, mert nagy volt az éhség azon a földön.
11 Amikor közel járt Egyiptomhoz, ezt mondta feleségének, Szárajnak: Íme, tudom, hogy szép ábrázatú asszony vagy.
12 Azért, mikor meglátnak téged az egyiptomiak, majd azt mondják: felesége ez ennek, és engem megölnek, téged pedig életben hagynak.
13 Mondd azért, kérlek, hogy a húgom vagy, hogy jó dolgom legyen miattad, és életben maradjak általad.
14 Amikor Abrám Egyiptomba érkezett, látták az egyiptomiak, hogy nagyon szép az asszony.
15 Mikor meglátták őt a fáraó főemberei, magasztalták a fáraó előtt, és elvitték az asszonyt a fáraó udvarába.
16 A fáraó jól bánt miatta Abrámmal, és lettek juhai, ökrei, szamarai, szolgái, szolgálói, nőstény szamarai és tevéi.
17 De megverte az ÚR a fáraót és az ő házát nagy csapásokkal Szárajért, Abrám feleségéért.
18 Hívatta azért a fáraó Abrámot, és azt mondta: Miért művelted ezt velem? Miért nem mondtad meg nekem, hogy ő a feleséged?
19 Miért mondtad: a húgom ő? Azért vettem feleségül. Most már, íme, itt a feleséged, vedd magadhoz, és menj el.
20 És parancsot adott a fáraó néhány embernek, hogy kísérjék ki őt, feleségével és mindenével együtt.

Ahogy korábban már láttuk Mózes első könyvében, az ember állapota nem változott meg az édenkerti bukás óta. Ahogy a szentíró végigvezet Isten elhívott embereinek a történetén, nemcsak dicső hitbeli „magasságaikat” láthatjuk, hanem emberi „mélységüket” is. A Biblia nem szépíti a hithősök történetét, a tökéletességük illúzióját keltve, épp ellenkezőleg: megmutatja a legsötétebb és leginkább szégyellni való bukásaikat is.

Abrám első hibája, hogy látja a kánaáni éhínséget, de nem kérdezi meg Istent, hogy mit kezdjen vele. Isten terve teljesen világos azzal kapcsolatban, hogy a családjával együtt Kánaán földjén éljen – és Isten a szükségeiről egyébként gondoskodott volna – mégis félelemből úgy dönt, hogy Egyiptom területére költözik. Az ősatya kálváriáját folytatja azzal, hogy valamiért fél az Egyiptomban élő emberektől, és attól retteg, hogy gyönyörű feleségét elveszik tőle, és megölik. Mai szemmel furának tűnhet, hogy egy közel 70 éves asszony miért lenne ilyen „kapós” az egyiptomiak körében, de azt látnunk kell, hogy Ábrahám családjában az öregedés lassabban folyt le, mint napjainkban – Sára végül 127 évet élt, vagyis ekkor még gyönyörű felnőtt nőként nézhetett ki. Abrámot a félelme arra vezette, hogy feladja házasságának szentségét, és kötelességeit, mint férj. A Biblia nem beszél arról konkrétan, hogy Száraj és az egyiptomi uralkodó között létesült-e szexuális kapcsolat, de mivel a fáraó háremébe került, ez nagyon is lehetséges. Habár Abrám házasságtörésbe taszítja feleségét, Isten végül személyesen menti meg őt, és az ősatyát is ettől a szürreális helyzettől. Abrámnak valószínűleg ez volt élete egyik legszégyenteljesebb megtapasztalása.

E szakasz végén és a következőkben nagyon fontos dolgot tudhatunk meg Istenről is: a bűnt gyűlöli, de a bűnöst szereti. Isten jól látta mit tett az ősatya, megmentette őt a bűnei következményétől, és folytatta az útját vele. Isten elhívása Ábrahám életében nem tört össze, mert Isten szeretete és hűsége továbblendítette őt és végül visszatérhetett a számára ígért földre.

1 A bejegyzésben szereplő összes igevers forrása: Újonnan revideált Károli-Biblia. Copyright © 2011 Veritas Kiadó.

Tovább