Genezis 17. – A körülmetélés szövetsége
2020. május 21. BibliaBlog Nincs hozzászólás

Mózes első könyvének tizenhetedik fejezetében a Mindenható Isten és az Ábrahám közötti szövetség következő fázisát írja le a Biblia. Korábban már megkötötték a „vérszövetséget” (1Móz 15), de most ezt a kapcsolatot Isten továbbvezeti. A 99 éves ősatya újabb ígéreteket kap, de ekkor már Isten engedelmességet is vár tőle. Ábrahám élete itt nagy példa arra, hogy időnként nem értjük az Úr mit, miért tesz, de ettől függetlenül érdemes engedelmesnek lennünk.

1 Mikor Abrám kilencvenkilenc esztendős volt, megjelent neki az Úr és azt mondta: Én a mindenható Isten vagyok, járj énelőttem, és légy tökéletes.1
2 Szövetséget szerzek köztem és közted, és fölöttébb megsokasítalak téged.
3 Ekkor arcra borult Abrám, Isten pedig így szólt hozzá:
4 Ami engem illet, íme, ez az én szövetségem teveled, hogy népek sokaságának atyjává leszel:
5 ne hívjanak ezután Abrámnak, hanem Ábrahám legyen a neved, mert népek sokaságának atyjává teszlek.
6 Fölöttébb megsokasítalak, és népek támadnak, és királyok is származnak majd tőled.
7 Szövetséget kötök veled és a te utódaiddal, örök szövetséget minden nemzedékükkel, hogy Istenük legyek neked és utódaidnak.
8 Neked és utódaidnak adom bujdosásod földjét, Kánaán egész földjét örök birtokul; és Istenük leszek.

Ábrahámot 25 évvel ezelőtt hívta el Isten a nagy kánaáni útjára, és azóta – kisebb botlásokkal ugyan – de hűségesen követi az Urat. Érdemes meglátnunk ebben a történetben, hogy több mint 13 éve volt az ősatyának különleges istenélménye, az előző szövetségkötéskor. Most újra megjelenik neki a Mindenható Isten, és szól hozzá olyan dolgokat, melyek az életét és jövőjét érdemben meghatározzák. Természetes, hogy mi újszövetségi hívők nagyon szoros kapcsolatra vágyunk Istennel, és úgy vagyunk vele, hogy bárcsak minden nap átélnénk, hogy Isten „nagy dolgokat” mond az életünkről. Egy hosszú távú, kitartó szövetségi kapcsolat azonban nem így működik – aki sok éve házas például, az beszámolhat róla, hogy a saját házastársával hány „szürke” hétköznapot éltek át, és mennyivel ritkább, amikor valami radikálisan új dolog történik az életükben. Ábrahám történetéből tehát olyannak ismerhetjük meg Istent, akinek vannak konkrét tervei, és amikor Ő látja jónak, akkor látogatja meg az embert ezekkel a tervekkel.

Láthatjuk itt azt is, hogy Isten terve nem igazán újdonság Ábrahám szemszögéből. Nem véletlen, hogy itt a Mindenható Istenként mutatkozik be neki. Az eredeti héber kifejezés azt jelenti, hogy Isten, aki „öl és elevenít”. Az üzenet lényege pedig az ősatya számára az, hogy ugyan már 25 éve vár arra, hogy Isten ígérete szerint gyermeke szülessen Sárától, de higgye el, hogy ez tényleg meg fog történni, mert az az Isten vállal rá garanciát, aki mindent képes megtenni. Mi már tudjuk a Bibliából, hogy ez megtörtént végül, de Ábrahámnak itt nehéz lehetett elhinni.

Isten új ígérete szerint nem csak egy nemzet fog származni tőle, hanem sok nép és király ősatyjává válik – ezt pedig a későbbiekben látni is fogjuk, hogy Ábrahám leszármazottai jóval több népet foglalnak magukba, mint csupán Izraelt. Az ígéret megerősítésére Isten új nevet is ad az ősatyának: eddig Abrámnak hívták (felséges/felemelt atya), de mostantól Ábrahámnak kell neveznie magát (sokaság atyja). Ez persze elég érdekesen hangozhatott egy meddő feleséggel. De Isten a lehető legkomolyabban gondolta, hogy mind a sok népet, mind Kánaán földjét majd Ábrahám utódainak adja.

9 Azután ezt mondta Isten Ábrahámnak: Te pedig őrizd meg a szövetségemet, te és utódaid, nemzedékről nemzedékre.
10 Ez az én szövetségem, amelyet veletek és utódaitokkal kötök, melyet meg kell tartanotok: metéljetek körül minden férfit közületek.
11 Metéljétek körül férfitestetek bőrének elejét, és az lesz a jele a köztem és köztetek való szövetségnek.
12 Nyolc napos korában metéljetek körül minden fiúgyermeket közületek nemzedékről nemzedékre. Akár a házadnál született, akár pénzen vásárolták valamely idegentől, aki nem a te ivadékod.
13 Metéljék körül a házadban születettet és a pénzeden vásároltat is. Örökkévaló szövetségül lesz az én szövetségem a testeteken.
14 A körülmetéletlen férfi pedig, akinek nem metélték körül férfitestének bőrét, az ilyen lélek kivágatik népe közül, mert felbontotta a szövetségemet.

Isten Ábrahám számára egy jelképes cselekedetet ír elő, amivel az ősatya és minden utóda azt jelzi, hogy Isten szövetségéhez tartozik. Ez a jelkép pedig a férfiak körülmetélése. A korabeli Közel-Keleten ez a szokás nem volt teljesen ismeretlen, mégis Isten ezt az egyszerű cselekedetet jelképes értelemmel ruházta fel. Isten minden szövetségének jellemzője, hogy Ő teszi a nagy dolgokat az emberekért, az emberek pedig kis dolgokkal, hálából reagálnak Isten jóságára. Itt Ábrahám megtanulhatja, hogy Isten engedelmességet vár tőle, mint szövetségestől, és itt ezt azzal fejezheti ki, ha megtanítja családjának, hogy Isten miatt minden fiúgyermeket körül kell metélni a jövőben.

Érdekes lehet itt meglátni az újszövetségi párhuzamokat. Van két olyan szokás, amit Jézus Krisztus adott az Ő népének: a bemerítkezés és az úrvacsora. Mind a vízalámerítés az Istennel való járásunk kezdetén, mind a kenyér és a bor vétele rendszeresen a hívő életünk során egyszerű és könnyen megvalósítható tettek – mégis ezzel fejezzük ki, hogy Isten szövetségét komolyan vesszük és engedelmesek akarunk lenni Neki. Tehát ahogy maga a körülmetélés sem különleges dolog önmagában, úgy az újszövetségi szentségek sem azok, szentté az a hit és engedelmesség teszi, amit Isten irányába mutatunk.

15 Azután ezt mondta Isten Ábrahámnak: Szárajt, a feleségedet ne nevezd Szárajnak, mert Sára a neve.
16 Megáldom őt, és fiút is adok tőle neked, és megáldom, hogy népek támadjanak belőle, és népek királyai származzanak belőle.
17 Ekkor arcra borult Ábrahám, és nevetett, mert azt gondolta szívében: vajon százesztendős embernek lehet-e gyermeke? Avagy Sára kilencvenesztendős lévén szülhet-e?

Nem csak Ábrahám kap új nevet Istentől, hanem Száraj nevű feleségét is Sárának kell neveznie. A két női név nem sokban különbözik az eredetitől: mindkettő egyfajta hercegnőt, vagy magas rangú nőt jelent – talán a Sára ezt a tulajdonságot még magasabbra emeli. Isten tehát, mint házaspárt áldja meg őket, így az ígéret közös.

Érdekes látni Ábrahám kevert érzelmeit: egyrészt leborul Isten előtt, és imádja Őt, mert tudja, hogy Ő az Úr mindenek felett – másrészt azonban kínjában nevet, hiszen annyira nem tűnik reálisnak, hogy Sára majd gyereket szül neki, hogy az kimondhatatlan. Hiszem, hogy itt Ábrahám nem azért nevet, mert bugyutának tartaná Istent, vagy az Ő beszédét. Inkább arról van szó, hogy időnként az Úr számunkra elképesztő dolgokat tesz, és ennek a helyzetnek van egy kínossága, amikor az Örökkévaló azt várja tőlünk, hogy higgyük el ezeket. Az viszont nagyon bátorító lehet mindannyiunknak, hogy Isten nem feddte meg Ábrahámot a hitetlenkedéséért, mert látta a Hozzá való ragaszkodást a szívében.

18 Ábrahám ezt mondta Istennek: Bárcsak Izmael élne teelőtted!
19 Isten pedig azt mondta: Feleséged, Sára kétség nélkül fiút szül neked, akit Izsáknak nevezel, és megerősítem szövetségemet ővele és az ő ivadékaival, örökkévaló szövetségül.
20 Izmael felől is meghallgatlak: Íme, megáldom, megszaporítom és fölöttébb megsokasítom őt. Tizenkét fejedelmet nemz, és nagy néppé teszem.
21 Szövetségemet pedig megerősítem Izsákkal, akit Sára szül neked ez idő tájt, a következő esztendőben.
22 Amikor Isten befejezte a vele való beszédet, fölment Ábrahámtól.

Ábrahám saját jövőbeli terveiben Izmael volt az örökös, mint ahogy akkoriban az is volt a szokás, hogy a családfő elsőszülött fia örököl mindent. Itt azonban két nagyon fontos dolgot érdemes megfigyelnünk:

1. Izmael nem tehet róla, hogy belekerült ebbe a családba, és Isten őt is szereti és meg fogja áldani az édesapja kérésére. Izmael a mai arab népek ősatyja, és ő is örökölte az Ábrahám Istenében való hitet. Ábrahám Istene pedig ma is hívja magához Jézus Krisztuson keresztül Izmael utódait.

2. Azt a szövetséget, ami később majd Izrael megalapításához, és végső soron a Messiás eljöveteléhez vezet Izsák fogja tovább vinni, mert Isten így döntött. Isten nem azért választotta ki Izsákot erre a célra, mert ő alkalmasabb lett volna Izmaelnél, hanem azért, mert ez volt az Ő szuverén döntése már a fiúk megszületése előtt.

Isten úgy zárja ezt a beszélgetését Ábrahámmal, hogy többé nem tartja bizonytalanságban: egy éven belül Sára megszüli a gyermeket. Az ígéret tehát beváltható, és igazsága leellenőrizhető.

23 Vette azért Ábrahám a fiát, Izmaelt és háza minden szülöttjét és azt is mind, akit pénzen vett, minden férfit Ábrahám háza népe közül, és körülmetélte férfitestüknek bőrét még azon a napon, ahogyan meghagyta neki Isten.
24 Ábrahám pedig kilencvenkilenc esztendős volt, mikor körülmetélte férfitestének bőrét.
25 Fia, Izmael tizenhárom esztendős volt, mikor körülmetélték.
26 Ugyanazon a napon metéltetett körül Ábrahám és Izmael, az ő fia.
27 És vele együtt körülmetélték házának minden férfitagját, háza szülötteit és akiket idegen embertől pénzen vásároltak.

Ábrahám Istennel való kapcsolatában az a hihetetlenül inspiráló és példaértékű, amit az egész beszélgetés után tett. Lehet, hogy kételkedett a fia megszületésében, és nagyon furcsa volt számára Isten jövőbeli terve, és rengeteg részletet nem értett egyáltalán. De még aznap, a beszélgetés után megtette, amit Isten ott és akkor kért tőle: körülmetélte az egész háza népét, magát is beleértve.

Amikor valaki a hit útjára adja magát ez egy nagyon bölcs vezérfonal lehet az életében: „A jövőm Isten kezében van, a jelenben azonban megteszem, amiről tudom, hogy most kér tőlem.” Nem azon érdemes rágódni tehát, hogy mit csinál velem Isten holnap, vagy jövőre, hanem arra fókuszáljunk, hogy amit ma kér tőlünk, az tegyük meg még ma.

1 A bejegyzésben szereplő összes igevers forrása: Újonnan revideált Károli-Biblia. Copyright © 2011 Veritas Kiadó.

Baji Péter

Baji Péter (1988–) ifjúsági lelkipásztor,
bibliai tudományok (BA) - Logos Hungary Keresztény Főiskola
PhD földtudományok, társadalomföldrajz - ELTE Földtudományi Doktori Iskola
Baji Péter

Latest posts by Baji Péter (see all)

Megosztás:

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük