Genezis 28. – Egy utazás kezdete
2020. október 29. BibliaBlog Nincs hozzászólás

Mózes első könyvének huszonnyolcadik részében Jákob elindul Paddan-Arámba, Ábrahám mezopotámiai őshazájába, hogy feleséget keressen magának és Ézsau gyilkos haragja ellen meneküljön. Izsák pedig megerősíti, hogy Ábrahám áldása már őrajta van és ennek eredményeképp útközben egy csodálatos találkozást él át a Mindenható Istennel.

1 Ekkor Izsák hívatta Jákóbot, megáldotta, és ezt parancsolta neki: Ne végy feleséget a kánaáni leányok közül![1]
2 Kelj fel, ment el Paddan-Arámba, Betúélnak, a te anyád atyjának házához, és onnan végy magadnak feleséget, Lábánnak, anyád bátyjának a leányai közül.
3 A mindenható Isten pedig áldjon meg, szaporítson és sokasítson meg téged, hogy népek sokaságává légy.
4 És adja neked az Ábrahám áldását, neked és utódaidnak veled együtt, hogy örökség szerint bírjad a földet, melyen jövevény voltál, melyet Isten adott Ábrahámnak.
5 Elbocsátotta azért Izsák Jákóbot, hogy Paddan-Arámba menjen Lábánhoz, az arám Betúél fiához, Rebekának, Jákób és Ézsau anyjának bátyjához.

Úgy tűnik Izsák elfogadta a tényt, hogy végső soron Isten akarata Jákob fia számára, hogy örökölje Ábrahám áldását, és az Istennel való szövetség ígéretét. Nem látjuk nyomát annak, hogy megfeddte volna Jákobot a korábbi fejezetben látott átverésért. Izsák és Rebeka – immár egységben – úgy döntenek, hogy az lesz a legjobb, ha Jákobot elküldik Lábánhoz, Rebeka testvéréhez. Sőt, az akkori szokásoknak megfelelően teljesen természetes módon azt is eldöntik, hogy Lábán leányai közül kell választania feleséget. Napjaink „szabad szerelem” alapú párkeresési kultúrája számára ez a leírás idegenül hat. Miért kellene a szülőknek eldönteni, ki legyen a gyermekük házastársa? Mennyivel jobb világ ez, mint az ókori?

Jákob számára biztosan Isten vezetése volt, hogy ne kánaáni nőt vegyen feleségül, vagyis Isten úgy tudta vezetni ezt a párválasztási procedúrát, hogy közben nem rúgta fel az akkori kulturális gyakorlatot. Napjaink hívői számára már nem a szülők jelölik ki – legalábbis a nyugati világban – a leendő házastársukat. A társtalálás bibliai alapelve azonban nem változott: olyan emberrel érdemes összekötni az életünket, aki osztozni tud velünk Isten szövetségében és zarándok társunkká válik az Úr útján.

6 És látta Ézsau, hogy Izsák megáldotta Jákóbot, és elbocsátotta Padda-Arámba, hogy onnan vegyen magának feleséget, és amikor áldotta, ezt parancsolta neki: Ne végy feleséget a kánaáni leányok közül.
7 Jákób hallgatott atyja és anyja szavára, és el is ment Paddan-Arámba.
8 Amikor Ézsau látta, hogy a kánaáni leányok nem tetszenek atyjának, Izsáknak,
9 elment Izmaelhez, és a feleségei mellé még Izmaelnek, Ábrahám fiának a lányát, Mahalatot, Nebájót húgát is elvette.

A szentíró a történetbe szinte közbe ékeli Ézsau reakcióját erre az egész történetre. A testvéri versengés a szülők kegyeiért sajnos folytatódik Ézsau részéről. Az atyai áldás szerint másodikká váló fiú Izsák testvéréhez, Izmaelhez megy új feleségért, mintha ez kitörölné azt a tényt, hogy kánaáni feleségei is vannak. Mit akar mutatni Ézsau hozzáállásáról itt Isten Igéje?

Ézsau az az ember a Bibliában, aki nem veszi komolyan az Istennel való lelki szövetség jelentőségét, de amikor rájön, hogy ez hátrányokat fog neki okozni a hétköznapi életében, akkor mégis keresi a visszautat, de soha nem találja meg (vö. Zsid 12,16-17). Habár nem sokat beszél róla később a Szentírás, azt láthatjuk ebben a feleség történetben is, hogy kicsi gesztusokat érdekből igyekszik tenni Isten felé, de a szívbéli megtérést nem látjuk nála.

10 Jákób pedig elindult Beérsebából, és Hárán felé tartott.
11 Egy olyan helyre ért, ahol lepihent, mivel a nap már lement. Fogott egyet az ott lévő kövek közül, a feje alá tette, és lefeküdt azon a helyen.
12 És álmot látott: íme, egy létra volt a földön felállítva, melynek teteje az eget érte, és íme, Isten angyalai fel s alá jártak azon.
13 És íme, az Úr állt rajta, és szólt: Én vagyok az Úr, Ábrahámnak, a te atyádnak Istene és Izsáknak Istene. Ezt a földet, amelyen fekszel, neked adom és a te utódaidnak.
14 És annyi utódod lesz, mint a föld pora, nyugatra és keletre, északra és délre terjeszkedsz, és benned és magzatodban áldatik meg a föld minden nemzetsége.
15 Íme, én veled vagyok, hogy megőrizzelek téged, akárhova mész, és visszahozzalak e földre. Mert nem hagylak el, míg be nem teljesítem, amit mondtam neked.

Jákob elindul több száz kilométeres gyalogútjára Mezopotámia felé, de mielőtt elhagyná az Ígéret Földjének határát, Isten álomban látogatja meg őt. Jahve néven mutatkozik be neki Isten, mint aki Ábrahámnak és Izsáknak is az Istene. És az a sok ígéret, amit Ábrahám kapott újra, immár a harmadik nemzedékkel megismétlődik. Jákobnak rengeteg utódja lesz, Kánaán földjén fognak lakni és a Föld minden nemzetsége, vagyis az összes nemzet számára áldás lesz majd ez a nép. Az Újszövetségből már tudjuk, hogy ez Jézus Krisztus személye miatt van, aki Izrael Messiásaként jött el, de az egész bolygó minden népének van üzenete: amit Ádám ősatyjuk tönkretett, azt most Jézus helyreállítja.

Érdekes itt még megfigyelni, hogy Jákob későbbi hazatérése és a föld későbbi birtoklása Isten szuverén döntése. Maga a Biblia a megváltás nagy művéről szól, és Izrael népének történetét az Úr úgy vezeti végig, hogy Jézusnak készítse vele az utat. Jákobnak nem azt mondja Isten, hogy ha jól viselkedik és hűségesen követi Őt, akkor majd visszatérhet otthonába. Mindenképp vissza fog térni, mert Isten úgy döntött, hogy ennek így kell lennie. Jákob tehát egy sokkal nagyobb terv része, mint amit akkor és ott meg tudott érteni.

16 Jákób pedig fölébredve álmából ezt mondta: Bizonyára az Úr van e helyen, és én nem tudtam.
17 Megrémült azért, és így szólt: Mily félelmes ez a hely! Nem más ez, mint Isten háza és az ég kapuja.
18 És fölkelt Jákób reggel, vette azt a követ, melyet a feje alá tett, oszlopul állította, olajat öntött a tetejére,
19 és Bételnek nevezte azt a helyet. Azelőtt pedig Lúz volt annak a városnak neve.
20 Ekkor fogadást tett Jákób, és ezt mondta: Ha Isten velem lesz, és megőriz engem ezen az úton, amelyen most járok, és ha ad nekem kenyeret, hogy ehessek, és ruhát, hogy legyen mibe öltöznöm,
21 és ha békességgel térek vissza atyám házához: akkor az Úr lesz az én Istenem.
22 És ez a kő, amelyet oszlopul állítottam, Isten háza lesz, és bármit adsz nekem, a tizedét neked adom.

Jákob rémülete egyáltalán nem meglepő: a Szentíráson végigvonul az a tény, hogy amikor valakinek Isten megmutatja a dicsőségét – még ha nem is a maga teljességében – akkor a mi emberi lényünk azt alig bírja elviselni. Sőt, ha Isten az Ő teljes dicsőségével eljönne a Földre, akkor minden halandó belehalna. Ezért van az, hogy a Bibliában sokszor angyalokat küld, vagy látomásokat ad magáról – Ő kegyelmes Isten, és vigyáz ránk: csak annyit mutat meg magából, amit még el tudunk viselni.

Jákob e nem mindennapi találkozásnak emléket állított, és Istent imádta ezen a helyen. Bétel, mint város később is fontos lesz a honfoglaló Izrael fiai számára ugyanis a Szent Sátor, ahol Isten tisztelete folyik majd itt lesz először elhelyezve. Ide jönnek föl majd imádkozni a bírák időszakában a 12 törzsből (Bír 20). Ezen a helyen két ígéretet tett Jákob Istennek. Az első a még ifjú ősatya félelmével kapcsolatos. Vajon túléli-e ezt az utazást? Akkoriban ugyanis Kánaánból Mezopotámiáig elutazni egyedül nem volt egy életbiztosítás. Ha Isten tényleg megőrzi őt, sőt még majd később vissza is térhet békében atyjához, akkor Ő az Örökkévalót fogja szolgálni. A másik ígéret ezzel kapcsolatos: Bételben lesz Isten háza és ennek szolgálatához Jákob a jövedelmének tizedét oda akarja ajánlani. Ez utóbbi fontos kijelentés volt a honfoglaló zsidók számára Mózes és Józsué korában: valószínűleg ezért került legelőször az istentiszteleti központ az országban Bételbe.

A következő résztől pedig megláthatjuk mennyire tette sikeressé Isten Jákob útját.


[1] A bejegyzésben szereplő összes igevers forrása: Újonnan revideált Károli-Biblia. Copyright © 2011 Veritas Kiadó.

Baji Péter

Baji Péter (1988–) ifjúsági lelkipásztor,
bibliai tudományok (BA) - Logos Hungary Keresztény Főiskola
PhD földtudományok, társadalomföldrajz - ELTE Földtudományi Doktori Iskola
Baji Péter

Latest posts by Baji Péter (see all)

Megosztás:

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük